40 dagen kalender 40 dagen kalender
 
Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • Kerkdiensten zondag 11 juni 2023
  09.30 uur prop. H.H. de Mots, Ridderkerk
  18.30 uur ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
  Themadienst voor de hele gemeente
   
 • Kerkdiensten luisteren
  KERKOMROEP
 
Collecten (vanaf maart 2022) Collecten (vanaf maart 2022)
U kunt uw collecte / gift overmaken naar de volgende bankrekeningnummers:
- Kerk: NL80 RABO 0307 1031 37 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop
- Diaconie: NL15 RABO 0307 1512 55 t.n.v. Diaconie van de Hervormde gemeente te Benschop

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

NB: in de afgelopen periode werd uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie. Omdat we nu geen beperkingen meer hebben in de kerkgang, wordt vanaf maart 2022 de bijdrage niet meer 50/50 verdeeld.