Profielschets predikant Profielschets predikant
Nu we een zijn gestart met de voorbereidingen voor het beroepen van een nieuwe predikant willen wij u als gemeentelid graag de gelegenheid geven mee te denken. Bijgaand formulier is op de gemeenteavond besproken. Met de informatie wil de beroepingscommissie een profielschets opstellen voor de te beroepen predikant. U hebt thuis de mogelijkheid het formulier in te vullen en deze voor 11 juni terug te sturen naar beroepingscommissie@hervormdbenschop.nl. Inleveren bij een van de kerkenraadsleden kan ook. Verder kunt u al uw vragen betreffende het beroepingswerk stellen op bovengenoemd email adres. 
 
Welkom Welkom

De Hervormde gemeente Benschop is een actieve, zelfstandige kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het kerkzegel staat de tekst: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel temeer als u de grote dag ziet naderen. Hebr. 10: 25. De tekst wil de gemeente prikkelen om bewust op weg te zijn in het huidige tijdsgewricht. De gemeente verbindt zich aan het gereformeerd belijden met de Bijbel en de Belijdenisgeschriften als bron van al haar handelen. De zondagse diensten vormen het hart van ons gemeenteleven en in de liturgie neemt de heldere Woordverkondiging een centrale plaats in. De gemeente ziet het als een opdracht om dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk in de gaande en komende generaties.

Hervormd Benschop maakt deel uit van de classis Utrecht en met 10 Hervormde gemeenten is er de ring IJsselstein met wekelijks een eigen nieuwsuitgave genaamd: De Bazuin en de Sonar nieuwsbrief (maandelijks)

hervormdbenschop.nl is als website ontwikkeld omdat we geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Wij willen graag via dit medium ons presenteren aan u en alle informatie, nieuws en activiteiten met u delen. Wij wensen u een prettig verblijf op de website.

 
INFO INFO
 • Kerkdiensten zondag 3 juli 2022
  09.30 uur 
  ds. A.L. van Zwet, Putten
  Bevestiging en afscheid ambtsdragers
  18.30 uur ds. A.D.J. Wessels, Woudenberg
  Themadienst voor jong en oud

  Huwelijksdienst vrijdag 8 juli
  18.30 bevestiging en inzegening van het huwelijk van Peter van Holten en Gelina van Ieperen. De dienst wordt geleid door ds. J.J. van Holten uit IJsselstein.

  Kerkdiensten zondag 10 juli 2022
  09.30 uur ds. J.J. van Holten, IJsselstein
  Dienst anders begaafden en koffiedrinken na de dienst
  18.30 uur ds. J. Domburg, Aalst  Kerkdiensten luisteren
 • KERKOMROEP
 
Download hier uw liturgie etc. Download hier uw liturgie etc.
Klik hier voor de downloadpagina
 
Collecten (vanaf maart 2022) Collecten (vanaf maart 2022)
U kunt uw collecte / gift overmaken naar de volgende bankrekeningnummers:
- Kerk: NL80 RABO 0307 1031 37 t.n.v. Hervormde gemeente te Benschop
- Diaconie: NL15 RABO 0307 1512 55 t.n.v. Diaconie van de Hervormde gemeente te Benschop

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

NB: in de afgelopen periode werd uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld tussen het college van kerkrentmeesters en de diaconie. Omdat we nu geen beperkingen meer hebben in de kerkgang, wordt vanaf maart 2022 de bijdrage niet meer 50/50 verdeeld.