Evangelisatiecommissie Evangelisatiecommissie
In Jezus heeft God Zijn liefde voor ons laten zien. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en bracht ons door Zijn lijden aan het kruis verzoening. Door Zijn lijden, sterven én opstaan mogen we weer dicht bij God komen en leven vanuit Zijn genade.
Wij geloven in de Heere Jezus, de Zoon van God, en dat willen we niet voor ons zelf houden. Het geloof biedt ons namelijk veel. Hier concreet op aarde maar ook na ons sterven. In Jezus Christus mogen we vreugde, hoop, vertrouwen, troost en perspectief ervaren.

Nederland is een zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen wonen in onze straat of behoren tot onze kennis, vrienden- en familiekring.

Mattheus 28: 19 “Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen,in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.” (BGT)


Deze opdracht is nog steeds actueel. We zijn als volgelingen van de Heere Jezus geroepen om het Evangelie te delen onder alle volken van de wereld. De commissie wil de Hervormde Gemeente Benschop bewust maken van de noodzaak van Evangelisatie en gehoor geven aan deze opdracht.

De evangelisatiecommissie is opgericht om de evangelisatie vanuit de gemeente meer gestructureerd te laten verlopen en heeft het doel om rand- en buiten kerkelijken te bereiken met de boodschap van het Evangelie en probeert hen bij het gemeenteleven te betrekken.

Missies
De evangelisatiecommissie heeft de volgende missies:
  1. mensen in contact brengen met het Woord van de levende God en
  2. het vormen van een gemeente waarin iedereen bereid is om te getuigen in woord en/of daad en missionair werk te verrichten in aansluiting op ieders gaven en talenten.

Visie op de uitvoering van de evangelisatie
  • Als individuele Christenen en als gemeente getuige zijn van Jezus Christus in woord en daad, op de plaats waar God ons heeft gesteld.
  • De gemeente toerusten om gehoor te geven aan Gods roeping om Zijn licht te verspreiden in ons persoonlijk en gemeentelijk leven, lettend op de gaven die God een ieder van ons heeft toebedeeld.
  • Als christelijke gemeente zichtbaar zijn voor onze medeburgers, om middels algemene acties en uitnodigingen ook de mensen te bereiken die niet bereikt worden door “relatie”-evangelisatie.

Deze visie laat zich vertalen naar de volgende activiteiten:
  • Het organiseren van toerustende en ondersteunende avonden voor de gemeente om het evangelie van Jezus Christus in woord en daad te verspreiden en zo mensen tot Jezus Christus te leiden, in het alledaagse leven, binnen de gemeente en ook daarbuiten;
  • Het organiseren en houden van koffie-ochtenden. Deze ochtenden hebben een wat algemeen karakter, maar ondanks dat staat de Bijbelse boodschap centraal in het geheel. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle bejaarden en alleenstaanden en worden enkele keren per jaar gehouden. In de zomer wordt er een lunch en met Kerst een kerstdiner georganiseerd;
  • Het ondersteunen/organiseren van evangelisatiecursussen zoals de Alfa-cursus;

Uiteraard kunnen wij dit niet alleen. Als commissie realiseren en rekenen wij op ondersteuning vanuit de gemeente. De commissie zal zich steeds blijven beraden welke van bovengenoemde of andere activiteiten bij onze gemeente passend zijn en in gang gezet kunnen worden.
Daarbij vragen we om uw gebed en rekenen we op uw hulp!


De evangelisatiecommissie,


Alina van Woudenbergh           
Berthilde Oskam
Evert Wiegeraad           
Marlies Schouten
 
terug